BŐVEBBEN

Vevői elégedettség értékelésIRODÁNK

8000, Székesfehérvár,
Távírda u. 2/A III.em. 12.
 
Tel.: 22 - 503 214
Fax.: 22 - 503 215
 
E-mail: iroda@progressio.hu
Web: www.progressio.huSZÉKHELYÜNK

1028, Budapest,
Muhar u. 54.
 
Tel.: 22/503-214
Fax.: 22 - 503 215
 
Irányítási rendszer
 

A PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 2005-ben létrehozta az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelõ minõségirányítási rendszerét, melyet azóta is fenntart, és folyamatosan fejleszt. A tanúsítás 2011 január 3.-ig érvényes. Tanúsító: SGS Hungaria Kft, a minõsítés az UKAS QUALITY MANAGEMENT elõírása szerint történt.

 

Vállalati politika

A PROGRESSIO Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. fõ tevékenysége mérnöki tevékenység, a környezetvédelemmel összefüggõ hatósági eljárásokat igénylõ mérnöki dokumentációk készítése, országos és regionális fejlesztési programokban való részvétel.

Elsõdleges feladatunk, hogy gazdálkodó szervezetek megbízása alapján olyan dokumentációkat készítsünk, amellyel segítjük a gazdaság mûködését, és megteremtjük a környezetvédelmi követelményekkel való összhangot.

Munkáink készítése során figyelembe vesszük a Nemzeti Környezetvédelmi Program által meghatározott célokat és célállapotokat, melyet a környezetvédelem el kíván érni.

Figyelemmel kísérjük a szakmai tevékenységünkre, valamint a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályokat, jogszabályváltozásokat és az elõírtak vonatkozó részét minden esetben betartjuk és betartatjuk a külsõ és belsõ munkatársakkal egyaránt. Társaságunk ezt a feltételt a munkatársak és az alvállalkozók folyamatos oktatásával és ezen keresztül az elvárások tudatosításával kívánja elérni és biztosítani.

A társaság vezetõsége központi kérdésnek tekinti a munkahelyi egészségvédelem és biztonság kérdését is, és a jogszabályoknak megfelelõ egészséges és biztonságos munkakörnyezet kialakításával mindent megtesz azért, hogy tevékenysége (különösen a terepen végzett munkák) során megelõzze a sérülések és egészségkárosodások bekövetkezését, valamint motiválja dolgozóit a célok teljesítésére. E területen a konkrét célkitûzéseket a kockázatértékelések s a vezetõségi átvizsgálások tartalmazzák.

Törekszünk arra, hogy az általunk készített dokumentációk a gazdálkodó szervek tevékenységét olyan irányban befolyásolják, mellyel elõsegítik a környezet- és természetvédelmi törvényekkel összhangban a természeti erõforrások lehetõség szerinti megõrzését, fenntartását, és az azokkal való ésszerû, takarékos és az erõforrások megújulását biztosító gazdálkodást. Ennek keretében igyekszünk olyan megoldásokat találni – és a vállalatok felé ajánlani – mely az elérhetõ legjobb megoldás, amely nem jár túlzottan nagy költségkihatással.

Célunk, hogy azon vállalatok döntéshozatalában, akik részére munkát végeztünk a döntéshozatal részévé váljon a környezetvédelem. Ennek érdekében dokumentációinkban kiemelten érvényesítjük a környezet- és természetvédelméhez kapcsolódó alapelveket.

Országos és regionális fejlesztési programokban való részvétel elsõsorban az ország környezetpolitikájának végrehajtását célozza, a saját területi tapasztalatainkra épülve.

Társaságunk elkötelezett a szakterületet érintõ tudományos ismeretek megismerésében. Munkatársaink egyéni, egyetemi és szakági tudományos üléseken intézményi és önképzésben fejlesztik, gyarapítják ismereteiket.

 

Vevõi elégedettség vizsgálata, ügyfelektõl származó visszajelzések

Társaságunk kiemelt fontossággal kezelõ vevõi megelégedettségét. A munkák befejezése után a megrendelõ részére 2008-ban 55 esetben kiküldtük a vevõi elégedettség értékelõ lapot, melybõl 14 db értékelõ lap érkezett vissza. A 2008. év végén telefonos megkeresés alapján további 25 ügyfél bevonásával történt vevõi elégedettségmérés. A visszaérkezett lapok valamint a telefonos megkeresés eredménye egyenként ki lett értékelve. A beérkezett értékelõ lapok átlageredményéit a mellékelt összefoglaló táblázatban kiértékeltük

 

Szempontok2012.2013.2014.2015.2016.
1.)Véleményezze Irodánk probléma megértõ készségét
A tájékoztatását megfelelõ színvonalúnak ítélte-e?98% 98% 95% 100% 100%
Az Iroda munkatársa megfelelõ viselkedési kultúrával rendelkezett-e?98% 93% 95% 98% 96%
Az irodai kolléga készséges volt-e?98% 98% 96% 98% 98%
Értette-e az Önt fogadó kolléga az ismertetett feladatot, problémát?98% 100% 100% 100% 100%
Tudott-e felvilágosítást adni az adott problémához az államigazgatási eljárás kötelezettségeinek figyelembevételével?98% 100% 100% 100% 100%
2.) A helyszíni bejárások alkalmával tapasztalt észrevételek összegzésérõl tegyen megállapításokat
A helyszínen résztvevõ kolléga elõzetesen felkészült-e az Önök által végzett tevékenységrõl, az alkalmazott technológiából?98% 98% 96% 98% 98%
Törekedett-e a tevékenység teljes megismerésére, alapossága kitûnt-e a dokumentumok vizsgálatánál?96% 93% 98% 96% 96%
Tudott-e felvilágosítást adni az adott problémához az államigazgatási eljárás kötelezettségeinek figyelembevételével?96% 100% 100% 100% 100%
3.) A dokumentáció elkészítésének folyamatában, mennyiben volt megfelelõ a kapcsolattartás
A kérdéseit megfelelõ formában fogalmazta-e meg?91% 95% 96% 95% 95%
A projekt vezetõ mennyire volt önálló a dokumentáció elkészítésének folyamatában?98% 97% 98% 100% 100%
Volt-e elegendõ idõ a válaszok elkészítésére?95% 93% 96% 95% 95%
4.) Az elkészített dokumentációk formai és tartalmi követelményei mennyiben felelnek meg az Önök elvárásainak
A dokumentáció külsõ megjelenítése megfelel-e az Önök elvárásainak?96% 98% 96% 98% 98%
A fogalmazás közérthetõségét, a helyesírások és elütések okát miként ítélik meg?96% 97% 100% 98% 98%
A szerkesztés áttekinthetõsége megfelel-e az Önök elvárásának?96% 98% 100% 98% 98%
Miként ítélhetõ meg a jogszabályi megfelelõség az Önök szakemberei részérõl?93% 100% 100% 100% 100% 100%
5.) A hatósági eljárásokban való közremûködésünk mennyiben segíti az Önök gazdasági tevékenységét
A hatósági hiánypótlási igények mennyiben róhatók fel az Iroda hiányosságaiként?95% 98% 100% 97% 97%
Elégséges-e a hatóságokkal való kapcsolattartás gyakorisága?98% 100% 100% 100% 100%
Igény esetén Irodánk megfelelõen képviseli-e az Önök érdekeit?98% 100% 97% 97% NA
Kapnak-e megfelelõ tájékoztatást a hatósági eljárás folyamatáról?96% 100% 100% 98% 98%
6.) Kérjük véleményüket, hogy az Önök részére elkészített dokumentációk, illetve a hatósági engedélyek, a munkamegbeszélések elõsegítik-e munkatársaiknak a környezeti elemekkel való tudatos és pozitív gazdálkodást és a megfelelõ magatartási formák kialakítását
Igény esetén Irodánk megfelelõen képviseli-e az Önök érdekeit?100% 100% 93% 93%
 


PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. official website (c) 2009. byGEEK
MINŐSÍTÉSEK: